Sint Joris gasthuis - Onderkomen voor pelgrims (1333)  

Provinciaal Nieuws

Tilburgsche Courant, zondag 24 juli 1898

Oirschot, 19 Juli 1898. Heden vierde het St. Joris-Gasthuis een heugelijk feest. 50 jaren was het geleden sinds de Eerw. Zusters het aloude gebouw betrokken om dit nog beter aan zijne bestemming te doen beantwoorden. En geheel Oirschot viert dit feest dankbaar mede, door het aanbieden van fraaie geschenken, waaronder een prachtig misgewaad, door een edelmoedigen gever geschonken, uitmunt, en door velerlei bewijzen van hartelijke deelneming.

De voorgevel van het gebouw smaakvol versierd door den heer D. van Kalken, secretaris van het R.K. armbestuur, geholpen door de Eerw. Zusters, prijkt met de wapens van H.M. de Koningin, Z.H. den Paus en van Z.D.H. Monseigneur Van de Ven, waar tusschen men deze veelbeteekenende woorden leest.
Genezing, troost, bemoediging
En alles wat ellende lenigt,
Vond 50 jaren hier vereenigd
En kind, en man, en ouderling.

Hedenmorgen word eene plechtige heilige mis opgedragen, in de in 1891 in gothiechen stijl gebouwde kapel. Al de verpleegden en de heeren leden van het gasthuis waren tegenwoordig. De geheele dag was verder aan feestvreugde gewijd. Des namiddags werd deze verhoogd door eene serenade op de ruime binnenplaats van het Gasthuis, aangeboden door de harmonie Arti et Amicitiae, die bij monde van den commissaris V.Br. den wensch uitte, dat St. Joris-Gasthuis, waar zelfopofferende liefde het lijden van den evenmensch lenigt onder de leiding der eerw. Franciscanessen moge bloeie tot het verste nageslacht.

Het St. Joris-Gasthuis werd gesticht door graaf de Merode in 1336 [niet juist] werd na de vrede van Munster van vele zijner bezittingen beroofd, kwam bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in 1822 onder beheer van het algemeen armbestuur, dat met machtiging van Ged. Staten het beheer in 1848 aan het R.K. armbestuur overdroeg. In dit jaar werd het godshuis onder de leiding gesteld der Eerw. Franciscanessen van het klooster Nazareth die met moederlijke liefde en toewijding, de weezen, zieken en ouden van dagen verplegen.

In 1863 werd dit gesticht, dank zij de liefdadigheid en offerwaardigheid van wijlen den eerw. heer De Bont en der gemeentenaren geheel herbouwd, en in 1891 onderging het eene groote zeer gewenschte uitbreiding door de herderlijke zorgen van den Eerw. heer Pastoor J.B. Franken, onder medewerking van het R.K. armbestuur, onder wiens leden de heer C. Vogels zich door zijne doeltreffende maatregelen , in hooge mate verdienstelijk maakte.

- In de raadsvergadering van Maandag word o.a. eene gratieficatie van f 50 aan de Zusters in het gasthuis toegestaan om feest te vieren. Verder werd er een som van f 25 voor versiering van het gemeentehuis en een van f 100 voor onthaal der schoolkinderen bij de kroningsfeesten toegestaan.