Hof van Solms - Vermaarde geneeskunst (1633)  

De erfenis van dokter Fey

Kappelhof, A.
Campinia, jaargang 7, nummer 28

Over leven en werk van dokter Aart (Arnoldus) Fey, die op 5 januari 1633 te Oirschot werd geboren, schreef de heer W. Klaasen in Campinia jaargang III, blz. 78 - 82. Fey was heer van Kranenburg, een stadje in Duitsland (ten westen van Kleef). Daar werd hij, na er ongeveer zeven jaar te hebben gewoond, begraven op 25 april 1679.

Waarschijnlijk was hij ongehuwd; in elk geval liet hij geen wettige kinderen na. Zijn uitgebreide nalatenschap, de vrucht van hard werken, koppig proces voeren tegen "wanbetalers" en onverdroten roem vergaren, viel ten deel aan Johannes van Warnel, de man van zijn jongste zuster Maria. Op 13 mei 1679 werden de onroerende goederen uit de erfenis, voor zover ze onder Oirschot en Best gelegen waren, getaxeerd door Jacobus van Nahuijs, plaatsvervangend schout, en Nicolaas Hoppenbrouwer en Bartel Buckincx, schepenen van de vrijheid Oirschot-Best. Dit in verband met de belasting die moest worden betaald bij vererving in de zijlijn, de zogenaamde 20ste penning of het recht van de collaterale successie. Aangezien nog geen afscheiding tot stand was gebracht van de "moederlijke goederen" (de goederen die Aart Fey van zijn moeder had geërfd en die eventueel naar haar familie zouden moeten teruggaan) werden de bezittingen als het ware in gedachten reeds gehalveerd, en voorlopig voor de helft aangeslagen. Geschat werden de hierna opgesomde goederen:

 1. De huizen met tuinen, zaai- en weilanden die voorheen gebruikt werden door de Carmelitessen; met de pachterswoning en het daarbij behorende land in totaal 231 lopenzaad. Dit komplex lag in de herdgang Kerkhof aan de Nieuwstraat, en wel tussen enerzijds de bezittingen van Herman Stockelmans, Jágeb Zeelants en Jan van den Laack, en anderzijds die van Adriaan Hendriks van Beerendonck, Hendrik Janssen Verhoeven en Jan Ansem Goossens. Helft van de waarde: 550 gulden.
 2. Een stuk akkerland van 2 lopenzaad, eertijds verworven van Hendrik Jacobs, gelegen onder Kerkhof tussen enerzijds het goed van Lysbeth weduwe van Theodorus van der Heijden en anderzijds de gronden van Aart Janssen Moescop en Hendrik Michiels van Achel. Helft van de waarde: 40 gulden.
 3. Een stuk grond van 3 lopenzaad en 8 roeden onder Kerkhof, genaamd "Aart de Leeuw Acker", gelegen tussen de bezittingen van Jan Adriaan Leyten, de kinderen van Gijsbert Melchiors van den Heuvel en Herman Stockelmans. Helft van de waarde: 45 gulden.
 4. Een akker van 11 lopenzaad onder Kerkhof, genaamd "den Waterlaat", gelegen tussen enerzijds het goed van Aart Janssen Moescop en anderzijds het hier onmiddellijk vóór genoemde perceel. Helft van de waarde: 26 gulden 5 stuivers.
 5. Twee perceeltjes akkerland, samen 2 lopenzaad groot, onder Kerkhof in de Heuvelse Akkers, gelegen tussen enerzijds de bezittingen van Herman Stockelmans en anderzijds die van sekretaris Peter van Andel. Helft van de waarde: 30 gulden.
 6. Een gagelveld van 5 lopenzaad onder Kerkhof aan de Heuvel, gelegen tussen enerzijds het goed van Andries Schellekens en anderzijds de gemene grond. Helft van de waarde: 75 gulden.
 7. Het oude en het nieuwe huis van dokter Fey, met het vervallen huisje dat eertijds toebehoorde aan Anthonis van den Velde, samen met tuinen en dergelijke 31 lopenzaad groot. Dit komplex lag onder Kerkhof aan de Koestraat, tussen enerzijds de goederen van Francina weduwe van Dirk Toirkens met haar kinderen en anderzijds huis en tuin van Adriaan van Riethoven. Helft van de waarde: 1200 gulden.
 8. Een hooibeemd van 4 lopenzaad in de herdgang Notel, genaamd "de Swartvoort", begrensd door de gemene gronden. Helft van de waarde: 30 gulden.
 9. Een stuk hooiland van 8 lopenzaad in de herdgang Hedel, genaamd "den Diepenbeemt", gelegen tussen enerzijds de grond van Daniël van Winteroy en anderzijds die van Hendriksken weduwe van Aart Janssen Smetsers. Helft van de waarde: 75 gulden.
 10. Een perceel weiland van 6 lopenzaad onder Audenhoven, gelegen tussen enerzijds de bezittingen van de kinderen van Jacobus Pardo en anderzijds die van Adriaan Peter Schepens. Helft van de waarde: 77 gulden 10 stuivers.
 11. Een stuk groes- en weiland van 21 lopenzaad onder Hedel, gelegen tussen enerzijds de grond van de kinderen van Lavreys Cornelissen en anderzijds de straat. Helft van de waarde: 35 gulden.
 12. Een akkertje van 1 lopenzaad onder Hedel, genaamd "in de Casse - laars", gelegen tussen de goederen van de kinderen van Lavreys Cornelis Snellaarts en de gemene steeg. Helft van de waarde: 20 gulden.
 13. Een huis met tuin en landerijen, samen 10 lopenzaad en 10 roeden, in de herdgang Verrenbest aan "den Middeldrom", gelegen naast het goed van Jan Jan Michiels en verder omsloten door gemene grond. Helft van de waarde: 237 gulden en 10 stuivers.
 14. Een weitje van 1 lopenzaad en 40 roeden onder Verrenbest, gelegen tussen enerzijds de bezittingen van de kinderen van Dirk Aart Hermans en anderzijds die van Hendrik Dirks van de Camp. Helft van de waarde: 18 gulden.
 15. Een heiveldje van 31 lopenzaad onder Verrenbest in de Vleut, genaamd "Nollants Beemtje", gelegen tussen enerzijds het goed van Hendrik Peter Joosten en anderzijds dat van Bernard Janssen van Audenhoven. Helft van de waarde: 50 gulden.
 16. Een perceel van 3 lopenzaad onder Verrenbest, genaamd "de Kelderse Hoeve", gelegen tussen enerzijds de grond van Jan Rutgers van der Vleuten en anderzijds die van de kinderen van Nicolaas van de Spijcker. Helft van de waarde: 40 gulden.
 17. Een hooiveld van 6 lopenzaad onder Verrenbest aan de Vleutstraat, genaamd "de Beverse Velden", gelegen tussen enerzijds de grond van de erfgenamen van Willem Willem Kemps en anderzijds die van Jacob Willem Kemps. Helft van de waarde: 62 gulden en 10 stuivers.

De halve waarde van het totaal dezer goederen kwam op 2611 gulden en 15 stuivers. Hierop moest een belasting worden betaald van 5 procent (20ste penning), te weten 131 gulden, 3 stuivers en 8 penningen.